دوره و شماره: دوره 2، شماره 116، دی 1394، صفحه 1-137