کلیدواژه‌ها = نسخ
بررسی دلیل آیت الله خویی برمحدودیت تعداد آیات منسوخ

دوره 8، شماره 139، مهر 1401، صفحه 75-93

سمانه توکلی؛ مریم توحیدی


بررسی و تحلیل روایات بداءبا تاکید بردیدگاه فریقین

دوره 6، شماره 129، فروردین 1398، صفحه 91-112

فاطمه اصفهانی


بررسی امکان تناسخ از منظر عقل و روایات

دوره 3، شماره 118، تیر 1395، صفحه 47-74

سید علی ملکیان