کلیدواژه‌ها = علم الهی لوح محفوظ
بررسی و تحلیل روایات بداءبا تاکید بردیدگاه فریقین

دوره 6، شماره 129، فروردین 1398، صفحه 91-112

فاطمه اصفهانی