کلیدواژه‌ها = واژ‌گان کلیدی چندمعنایی
رابطه چند معنایی و ظهر و بطن با تکیه بر نظرات آیت ا... فاضل

دوره 7، شماره 134، شهریور 1399، صفحه 97-116

خدیجه شجاعی علی آبادی؛ جواد کاظم خانلو