نقد شبهه مستشرقان در جهانی‌نبودن قرآن بر اساس تفاسیر فریقین

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 طلبه سطح 4 مدرسه معصومیه(س)

چکیده

قرآن به‌عنوان کامل‌ترین و آخرین کتاب آسمانی، هرچند در جزیره العرب بر پیامبر(ص) نازل شد، اما آموزه‌های آن، به عصر نزول اختصاص ندارد و برای تمام مردم در همه زمان‌ها و مکان‌ها نازل شده است. برخی از مستشرقانی که درباره دین و کتب آسمانی شرق، مطالعاتی انجام داده‌اند، اشکالات و شبهاتی بر قرآن وارد کرده که یکی از آنها، جهانی و همگانی‌ندانستن قرآن است و به تبع آنان، نظریه‌پردازانی از جهان اسلام نیز بر جهانی‌نبودن قرآن تأکید دارند. این مقاله نخست به شیوه کتابخانه‌ای، آیات مورد استناد مدعیان جهانی‌نبودن قرآن و دیدگاه‌های مستشرقان نسبت به آن را استخراج کرده و سپس با روش توصیفی ـ تحلیلی به اشکالات مدعیان جهانی‌نبودن قرآن پاسخ می‌دهد. در انتها با دلایلی قرآنی، جهانی‌بودن قرآن را بیان می‌کند. با نقد ادله شبهه‌افکنان، نارسابودن برخی آیات نسبت به ادعای مورد نظرشان، آشکار می‌شود و با دلایل قرآنی که بر یادآوربودن قرآن برای همه جهانیان، انذاری برای عموم (در حال و آینده)، عمومی­بودن خطاب‌های آن، تحدّی قرآن و تحریف‌ناپذیری آن دلالت می­کند، جهانی­بودن قرآن اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها