تحلیل و بررسی ادعای نسخ آیات 20 و 169-170 سوره‌ آل‌ عمران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن

2 دانش‌پژوه‌ سطح چهار علوم و معارف قرآن جامعه الزهرا(س)

چکیده

مسئله نسخ، از صدر اسلام مورد توجه بوده است. نسخ، دارای دو رکن اصلی ناسخ و منسوخ است و به حوزه‌ آیات الاحکام اختصاص دارد. برخی مفسران و اندیشمندان اسلامی، در مورد آیات 20 و 169-170 سوره‌ آل ‌عمران ادعای نسخ کرده‌اند. این مقاله، با روش توصیفی‌ ‌ـ تحلیلی، ادعای مذکور را بررسی و با استناد به چند ادله، آن را نقد می‌کند. حاصل تحقیق این است که ادعای نسخ در آیات مذکور با اشکالاتی روبه‌رو است که عبارتند از: نسخ قرآن به خبر واحد، پذیرش وقوع تحریف در قرآن، محدودکردن آیات قرآن به زمانی خاص و عدم جاودانگی قرآن تا روز قیامت.

کلیدواژه‌ها