بررسی تطبیقی حقوق‌جنسی ‌زوجه از دیدگاه علامه‌طباطبایی و علامه‌فضل‌الله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

سطح چهار رشته تفسیر تطبیقی/ پژوهشگر جامعه الزهرا(س)

چکیده

نیاز جنسی، از مهم‌ترین نیازهای زیستی انسان به شمار می‌رود و پاسخگویی صحیح به آن در سلامت جسمی و روانی فرد و جامعه، تأثیر‌ بسزایی دارد. دستور به ازدواج، راهکار عملی قرآن کریم برای تأمین این نیاز است. پیوند ازدواج به دنبال خود حقوق‌ و تکالیف جنسی متقابلی را برای همسران می‌کند. علامه‌طباطبایی و علامه ‌فضل‌الله از جمله مفسرانی هستند که به مناسبت آیات زن و خانواده به بیان حقوق و تکالیف جنسی بانوان پرداخته‌اند. بنا بر دیدگاه این دو مفسر، معاشرت به معروف و اصل مماثلت در حقوق و تکالیف از مبانی قرآنی این بحث است که به نتیجه‌ای چون وجوب عدم إضرار به همسر در -ارتباطات‌جنسی می‌انجامد. حقوق جنسی زوجه بنابر صریح یا ظاهر آیات قرآن مواردی هم‌چون؛ حق قسم، حق مضاجعه و حق استمتاع را دربردارد. اغلب موارد مذکور مورد اتفاق دو مفسر است به جز حق جنسی زوجه از حیث زمان که علامه طباطبایی و علامه فضل‌الله دیدگاهی متفاوت درباره آن دارند. علامه‌طباطبایی قائل به حق جنسی زوجه هر چهار ماه یک‌بار است در حالی که علامه‌فضل‌الله به دلیل ناسازگاری این امر با نیازهای‌جنسی‌زنان، هدف‌ازدواج و معاشرت ‌به‌ معروف این فاصله زمانی را قابل پذیرش نمی‌داند.

کلیدواژه‌ها