معنا شناسی «ذی القربی » «یتامی » «مساکین» در آیه خمس از دیدگاه فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه الزهرا

2 مدرس جامعه الزهرا س

چکیده

مصرف خمس از مباحث پر ابتلا و برجسته کتاب خمس است.اختلاف شیعه و سنی علاوه بر اصل خمس در مصارف آن نیز وجود دارد. این اختلاف ممکن است ناشی از درک عموم الفاظ، شرایط تخصیص و تمثیل و تحدید و نیز ترجیح برخی مقاصد احتمالا سیاسی بر مفاد نص باشد. دانش فقه و تفسیر قرآن با هدف معنا شناسی واژگان قرآن ارتباط وثیقی با دانش معنا شناسی برقرار کرده زیرا فهم دقیق معانی واژگان قرآنی تاثیر مستقیمی در فهم صحیح احکام دارد لذا این تحقیق را با روش معنا شناسی واژگان «ذی القربی»، «یتامی» و «مساکین» تبیین نموده ایم.
درباره ی اصناف سه گانه در آیه، دیدگاه شیعه با اهل تسنن تفاوت ماهوی دارد. شیعه تمامی خمس را از آن خاندان پیامبر می داند، در حالی که اهل تسنن تنها سهم ذی القربی را برای بنی هاشم قرار می دهد. مقاله حاضر این موضوع را در میان دلایل مخالفان و گفتار موافقان به بحث نهاده است. واکاوی تعریف این واژگان در بررسی دلایل هر دیدگاه نقش کلیدی دارد.

کلیدواژه‌ها