تأثیر معنویت سکولار بر دینداری

نویسنده

رشناس ارشد مدرسی معارف، گرایش مبانی نظری اسلام از دانشگاه معارف اسلامی قم، سطح دو جامعه الزهرا(س)

چکیده

واژه معنویت، حداقل در ده سال اخیر، نظر برخی از اندیشمندان و روشنفکران را در بین طیف­های متنوع فکری جهان، به خود جلب کرده است. رویکردهای معنوی یا معناگرایانه به زندگی، پس از مدرنیته، مسئله­ای نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت؛ اما آنچه مهم­تر به نظر می­رسد، پاسخ به این پرسش است که آیا این بازگشت به معنویت، همان بازگشت به دینداری است؟! با جستجویی ساده در باورهای مدعیان معنویت در جهان امروز، به خوبی روشن است که معنویتی که جهان به استقبالش رفته است، معنویتی ساختار­گریز، شخصی­شده و منهای دین است و معنویان نیز به این امر اعتراف می­کنند. پایه­های فکری این نوع معنویت بر اومانیسم و لیبرالیسم بنا شده و اساساً دین­گریز و حتی در مواردی دین­ستیز است. التزام به این نوع معنویت، قطعاً بر سبک زندگی انسان، خصوصاً دینداران مسلمان، تأثیر خواهد داشت. معنویت منهای دین، سبب نفی عبودیت و تعبد می­شود و هر آنچه را دین به ­عنوان امری مقدس معرفی کرده است، نفی می­کند. از طرفی، قرارگرفتن در مسیر پلورالیسم، جاده­ای است که ناگزیر باید از آن گذر کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. آربلاستر، آنتونی (1367)،ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
 2. اسلامی، علی (1389)، پلورالیزم دینی از منظر قرآن کریم، چاپ سوم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 3. بوردو، ژرژ (1383)، لیبرالیسم، ترجمه عبدالوهاب احمدی، چاپ دوم، تهران: انتشارات نی.
 4. جعفری، محمد (1390)، نقد معنویت مدرن از نگاه روشنفکران دینی، چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
 5. جمعی از نویسندگان (1390)، آیین عرفی (جستارهایی اعتقادی در بنیادهای سکولاریسم)، چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 6. جوادی آملی، عبدالله (1389)، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، چاپ چهارم، قم: مرکز نشر اسراء.
 7. جیمز، ویلیام (1390)، روان‌شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز، ترجمه مسعود آذربایجانی، قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 8. حسین­پور، رسول، حسینی شاهرودی، سیدمرتضی (1395)، «تولید و عرضه معنویت در بازار مصرف سرمایه‌داری»، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الهیات نقد و نظر، دوره 21، ش83.
 9. حمیدیه، بهزاد (1391)، معنویت در سبد مصرف، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 10. _________ (1395)،«سکولاریزاسیون معنویت، تهدیدی فرهنگی»، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الهیات نقد و نظر، دوره 21،‌ ش83.
 11. خرمشاهی،‌ بهاءالدین (1377)، «قرآن و الهیات جهانی»، فصلنامه بینات، ش17.
 12. خسروپناه، عبدالحسین (1392)، انسانشناسی اسلامی، قم: دفتر نشر معارف.
 13. رشاد، علی‌اکبر (1382)،دموکراسی قدسی، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 14. سروش، عبدالکریم (1381)،سنت و سکولاریسم، تهران: صراط.
 15. ___________ (1387)، صراط‌های مستقیم، تهران: صراط.
 16. ___________ (1374)، «معنا و مبنای سکولاریسم»، مجله کیان، ش26.
 17. سروش، عبدالکریم، محمد مجتهد شبستری، مصطفی ملکیان، محسن کدیور (1388)، سنت و سکولاریسم، تهران: نشر صراط.
 18. شاکرنژاد، احمد (1395)، «الهیات معنویت؛ معنویت پست‌مدرن و امکان‌سنجی استخراج نظام اعتقادی»، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الهیات نقد و نظر، دوره 21، ش83.
 19. __________ (1394)، «رواج معنویت: روی‌گردانی از دین یا بازگشت به دین؟»، اسلام و مطالعات اجتماعی، سال سوم، ش1.
 20.         طباطبایی، سیدمحمدحسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: نشر اسلامی.
 21. علی‌پور وحید، حسن (1394)، اسلام رحمانی (تحلیلی بر مبانی و مؤلفه‌ها)، قم: نشر معارف.
 22. فنایی اشکوری (1384)، بحران معرفت (نقد عقلانیت و معنویت تجددگرا)، چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
 23. کدیور، محسن (1385)، «قرائت فراموش شده»، مجله مدرسه، ش3.
 24. کلینی، محمد بن یعقوب (1363)، الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
 25. گلین، ریچاردز (1383)، پلورالیزم دینی، ترجمه رضا گندمی نصرآبادی، احمدرضا مفتاح، چاپ دوم، قم: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
 26. مجتهد شبستری، محمد (1379)، «پرواز در ابرهای ندانستن»، مجله کیان،دوره 10، ش52.
 27. ______________ (1379)، نقدی بر قرائت رسمی از دین، [بی‌جا]:طرح نو.
 28. مظاهری ­سیف، حمیدرضا (1393)، معنویت رهاییبخش، [بی‌جا]:‌ انتشارات صهبای یقین.
 29. مطهری، مرتضی (1389)، عدل الهی، قم: نشر آل طه.
 30. ملکیان، مصطفی (1381)، راهی به رهایی (جستارهایی در باب عقلانیت و معنویت)، چاپ اول، تهران: نشر نگاه معاصر.
 31. _________ (1386)، سیری در سپهرجان، چاپ دوم، تهران: نشر نگاه معاصر.
 32. هیک، جان (1387)، مباحث پلورالیزم دینی، ترجمه عبدالرسول گواهی، چاپ دوم، تهران: نشر علم.
 33. هیلاس، پائول، با همکاری پائول موریس و دیوید مارتین (1395)، دین، مدرنیته، پسامدرنیته، ترجمه محمدحسن مختاری و سیدرحیم موسوی‌نیا، چاپ اول، قم: عروة الوثقی.
 34. وولف، دیوید (1386)، روانشناسی دین، ترجمه محمد دهقانی، تهران: انتشارات رشد.