عوامل بینشی نگرانی و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و روانشناسی

نویسندگان

1 دانش پژوه سطح 4 رشته تفسیر، مدرس جامعه الزهرا(س)، عضو گروه علمی تعلیم و تربیت اسلامی

2 دانش آموخته سطح 3 رشته تعلیم و تربیت جامعه الزهرا(س)

چکیده

نگرانی، اضطراب و استرس، بیماری‌ روانی و رایج عصر ماست که از آن به طاعون قرن جدید یاد می‌شود. امروزه بشر با پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی، به رفاه و راحتی نسبی در زندگی دست یافته؛ اما باز هم، آرامش، گمشده‌ اوست. عوامل نگرانی را می‌توان از سه جنبه‌ کلی بینشی، گرایشی و رفتاری بررسی کرد. این مقاله با روش تبیینی ـ توصیفی و با استناد به آیات قرآن، روایات و تحقیقات روانشناسان، درصدد شناسایی عوامل بینشی نگرانی و بیان راهکارهای مقابله با آن است. نگاه توحیدی به هستی و ایمان به معاد، انسان را از پوچی رها کرده و زندگی را هدفمند می‌سازد. نظر به نقش سازنده‌ مصائب و بلاها در زندگی، می توان از آنها در راستای رشد و تکامل روح استفاده کرد. اعراض از یاد خدا سبب غفلت انسان و سرگرم‌شدن او به دنیا می‌شود. در نتیجه، با هر فراز و فرودی مضطرب و پریشان می‌گردد. اعتقاد به قضا و قدر در ایجاد امید، نشاط، فعالیت و اعتماد به نتیجه‌گرفتن از سعی و تلاش، تاثیر بسزایی دارد. ایمان به غیب و باور امدادهای غیبی، مانع یاس و ناامیدی انسان است و آینده‌ای روشن را نوید می‌دهد. همچنین قرآن به روش سلبی و اثباتی، با خرافات، که ریشه در جهل بشر دارد، مبارزه کرده است.

کلیدواژه‌ها