نیاز بشر به دین از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام دانشگاه تهران

چکیده

  ضرورت دین وایمان درعصرجدیدیکی ازمهم ترین مباحث زندگانی بشراست.
خواجه نصیرالدین طوسی،ازبزرگترین حکما ومتکلمین شیعه درحدود7قرن پیش ، این ضرورت رابرای بشراحساس کرده وبه تبیین زوایای مختلف آن پرداخته است.
مقاله ی حاضرباعنوان نیازبشربه دین ازدیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی، بابهره گیری ازمنابع کلامی درصددآن است تاپس ازتعریف دین وشخصیت شناسی خواجه نصیر، به اثبات نیازمندی بشربه دین ازمنظرآن بزرگواربپردازد.
حاصل آن که خواجه ی طوسی ، ازطریق اثبات ضرورت نبوت ، تبیین برهان حکماوقاعده ی لطف وبابررسی فوایدبعثت انبیا، به اثبات نیازبشربه دین پرداخته است.

کلیدواژه‌ها