بررسی نفی خشونت نسبت به زنان درآیه 34 سوره نسا از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

چکیده

 خشونت خانگی علیه زنان در تاریخ زندگی بشر، امری دیرینه و جهانی بوده است که سازمان‌های بین‌المللی همواره در جهت رفع آن کوشیده‌اند. با وجود آنکه متون اسلامی پدیده خشونت در روابط اجتماعی را کانون توجه قرار داده و معمولا آن را به شدت زشت شمرده و منع کرده‌اند، اما در جوامع اسلامی هنوز شاهد این پدیده به‌خصوص در مسأله خانواده هستیم. به نظر می‌رسد بحث برانگیزترین این مسائل، جواز خشونت فیزیکی علیه زنان برای شوهر در شرایط خاص در آیه 34 سوره نساء است که در آن تعابیری چون «واهجروهن و اضربوهن» آمده است و به نحوی از گونه‌های غیرکلامی و رفتاری خشونت علیه زن به‌شمار می‌روند. این مسأله نه تنها موجب آرای متفاوتی در میان اندیشمندان مسلمان شده، بلکه موجب نگرش منفی نسبت به مسلمانان و ایجاد اسلام هراسی در جهان گردیده است. این جستار بر آن است تا با رویکردی تحلیلی، دیدگاه اندیشمندان اسلامی در پدیدة خشونت خانگی در آیة نشوز را بررسی نماید و به شبهات پیرامون آن پاسخ دهد. از منظر اندیشمندان مسلمان، این تنبیه با توجه به شرایط و محدودیت‌هایی که در آیه برای آن مطرح گردیده است، خشونت رفتاری به شمار نمی‌آید و به عنوان آخرین گام اصلاح زنان ناشزه آمده است که قصد اصلاح، این تنبیه را از حالت تعرض، تندی و خشونت خارج می‌نماید.

کلیدواژه‌ها