پدیده جعل از منظر علامه عسکری با تأکید بر کتاب «صد و پنجاه صحابی ساختگی»

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشگاه اصول‌الدین

چکیده

علامه سید مرتضی عسکری، پژوهش‌های ارزشمندی در حوزة قرآن و حدیث ارائه داده‌اند. در پی این سؤال که «در میان این کتب گرانقدر، کتاب صد و پنجاه صحابی ساختگی، چه نقشی در شناسایی جاعلان حدیث ایفا کرده است؟» تأملی در تمام صفحات این کتاب صورت گرفت و این نتیجه حاصل شد که ایشان ضمن معرفی کردن تعدادی صحابه دروغین به جامعه شیعی و همة مسلمانان، مطالب ارزشمندی را در سه حوزة نشانه‌های جعل، انگیزه‌های جاعل و ترفندهای واقعی نشان دادنِ جعلیات، جهت شناسایی حدیث جعلی و جاعلان حدیث ارائه داده‌اند.
در این نوشتار سعی شده است، در هر یک از سه حوزة فوق، نظر روشمند علامه با استنادات ایشان، استخراج شود. هر چند در تمام این موارد، شخصیت سیف‌بن‌عمر، به عنوان شخصیت محوری بررسی‌های علامه حضور دارد، اما کنکاش در چگونگی برخورد علامه با سیف‌بن‌عمر و روایات او، راه‌گشای سایر بررسی‌های حدیثی، برای پژوهشگران این عرصه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها