کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
نقد پوزیتیویسم از دیدگاه شهید مطهری

دوره 1، شماره 112، دی 1395، صفحه 139-152

مهدی کشتکاران؛ عطیه کشتکاران