دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

معنا شناسی «ذی القربی » «یتامی » «مساکین» در آیه خمس از دیدگاه فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

زینب صلواتی زاده؛ منیر کبیر


ابزار های تحقق حکومت جهانی امام مهدی(عج) از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

معصومه ظهیری