گزارشی تحلیلی از شرح مستفید در ترجمه عیون اخبار الرضا(ع)

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله حائری میبدی

چکیده

عیون اخبار الرضا یکی از کتاب‌های شیخ صدوق است که در دو جلد سامان یافته و دکتر مستفید به ترجمه و شرح جلد اول آن پرداخته‌ است. این وجیزه با هدف معرفی و بررسی فعالیت­های محتوایی و فقه الحدیثی استفاده‌شده توسط مستفید، به کنکاش بر ترجمه جلد اول عیون اخبار الرضا پرداخته و هر یک از مواردی که وی در ترجمه خود از آن استفاده کرده را به روش تحلیلی به‌طور مختصر بررسی و گزارش می­کند. بر این اساس، می‌توان به تبیین واژگان دشوار و مجمل، توضیح و تفسیر حدیث در مواردی که حدیث مجمل بیان شده و یا شبهه‌ای در آن نهفته است، جرح و تعدیل برخی راویان و بیان مصادیق اشاره کرد. همچنین نکات ادبی و مباحث تاریخی را به اقتضای نیاز بحث بیان کرده‌ و در موارد دیگر، به استناددهی مضمون روایات با آیات قرآن پرداخته و یا روایات را در کتب دیگر مورد بررسی قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها