نویسنده = خدیجه حسین زاده باردئی
تحلیل قرآنی- روایی گامهای بین المللی تمدن سازعصر ظهور از منظر حضرت آیت الله خامنه ای

دوره 8، شماره 138، شهریور 1400، صفحه 59-82

معصومه کاشفی زاده؛ خدیجه حسین زاده باردئی


آیه‌ی 124 بقره و حقیقت امامت از دیدگاه مفسران شیعه

دوره 4، شماره 122، تیر 1396، صفحه 117-137

خدیجه حسین زاده باردئی؛ سید احمد موسوی باردئی؛ حسن صادقی