کلیدواژه‌ها = مفسران فریقین
نقد دیدگاه سها درباره روح انسان با تاکید بر آراء مفسران فریقین

دوره 8، شماره 137، خرداد 1400، صفحه 75-98

نرجس السادات محسنی؛ فرزانه جعفری