کلیدواژه‌ها = سها
نقد دیدگاه سها درباره روح انسان با تاکید بر آراء مفسران فریقین

دوره 8، شماره 137، خرداد 1400، صفحه 75-98

نرجس السادات محسنی؛ فرزانه جعفری


بررسی و پاسخ به شبهات مهریه با محوریت قرآن کریم

دوره 6، شماره 132، اسفند 1398، صفحه 7-32

فریده پیشوایی؛ طیبه حیدری راد